गुरुङ्ग

Back to homepage
गुरुङ्ग राष्ट्रभाषा

ल्हु–ल्हो खमा छ्याँव आछ्याँव ल्होझगो

  गुरुङ भाषा । रविन तमू   ल्हो तोव: त–ल्हो पुष १५ देखुन ल्हो तोसी, ल्हु–ल्हो खसी त–ल्हो ह्यामो तलई तमू क्युइरी ल्हो तोवा भिमो । छले खव ल्हो तोवा नी ल्हो